คำแถลง

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ การเข้าชม อ่านหรือใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าและเงื่อนไขที่กล่าวถึง ยินยอมและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ไซต์ดังกล่าว


การใช้งานเว็บไซต์

1.เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช้เพื่อทางพาณิชย์ คุณต้องปฏิบัติตามคำแถลงที่ปรากฎตามเนื้อหาในเว็บไซต์แม้ว่าเนื้อหาในไซต์นี้จะไม่มีคำแถลงสิทธิที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว คุณควรเคารพสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของเนื้อหาเหล่านี้และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.ห้ามแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ เช่า ขายหรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือทางพาณิชย์แต่อย่างใด ห้ามนำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

3.บริษัท อาจทำการเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับหรือยุติการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในเวลาเดียวกันจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ กับคุณหรือบุคคลที่สาม

4.เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งาน คุณต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นและรับผิดทางกฎหมายในกรณีที่คุณกระทำผิดเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้


การส่งข้อมูล​​​​​​​

1.กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความลับ (หรือเอกสาร) ไปยังเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความลับ (หรือเอกสาร) ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้ถือว่าไม่เป็นความลับและไม่ผูกขาดโดยคนใด บริษัท อาจใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล (หรือเอกสาร) นี้ได้อย่างอิสระเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด บริษัทอาจส่งข้อมูล (หรือเอกสาร) ที่ถือว่าคุณยอมรับแล้วโดยผ่านวิธีคัดลอก แก้ไข เผยแพร่ ตีพิมพ์ รวบรวม โอนส่ง แสดง ปฏิบัติหรือจัดการด้วยประการอื่นโดยวัตถุประสงค์ใด

2.คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง อัพโหลด โพสต์หรือวิธีอื่นๆโดยผ่านเว็บไซต์นี้บริษัท สามารถแก้ไขหรือลบข้อความนี้ทางเดียว หรือยกเลิกการเข้าชมเว็บไซต์ได้ทางเดียว หากเกิดสถานการณ์ร้ายแรง บริษัทจะส่งข้อมูลไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคุณไม่สามารถส่ง อัพโหลด โพสต์หรือส่งต่อข้อความดังต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์นี้คุณไม่สามารถส่งส่งอัพโหลดโพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

 2.1 ข้อความที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ รุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจารหรือข้อความอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 2.2 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 2.3 ข้อควาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องของผู้อื่น

 2.4 โปรแกรม รหัส ไฟล์เป็นต้นที่ติดไวรัสหรือที่มีฟังก์ชั่นที่สามารถทำลายคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ฯลฯ

 2.5 อีเมลสแปม โฆษณา


ข้อมูลเว็บไซต์​​​​​​​

1.ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีให้ตามที่เป็นอยู่อย่างเดิม ไม่มีการรับประกัน โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆทางบริษัทใช้มาตรการด้วยความระมัดระวังเพื่อรับรองความถูกต้องของ้อความในเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถรบรองข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความปลอดภัย ฯลฯ ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลเหล้านี้

2.บริษัท อาจแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่แก้ไขหรืออัพเดทจะมีผลทันทีหลังตีพิมพ์บนเว็บไซต์นี้ โปรดติดตามภายหลัง


ลิงก์ของเว็บไซต์​​​​​​​

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ บริษัทให้ลิงก์เหล่านี้ไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ขณะเดียวกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเชื่อมโยงใด ๆ ได้ตลอดเวลาเว็บไซต์ตามลิงก์อิสระจากเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆได้ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อความในเว็บไซต์นั้นๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบและความเสี่ยงในการเข้าชมเว็บไซต์ตามลิงก์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้


ทรัพย์สินทางปัญญา

1.ห้ามส่งต่อ แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ให้เช่า ขายหรือใช้ข้อมูลข้อความ เพลง รูปภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ห้ามดาวน์โหลด แจกจ่าย แก้ไข คัดลอก เช่า ขาย ถอดรหัส ทำการย้อนกลับซอฟต์แวร์ ฯลฯ ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ห้ามลบหรือแก้ไขลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือคำแถลงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ได้

2.บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ด้วยวิธีใดๆ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


ข้อจำกัดในความรับผิด

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเป็นทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ที่เชิงลงโทษพิเศษหรือเกิดบังเอิญอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือลิงก์ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดโดยความเสียหายทางธุรกิจ รายได้ กำไร ชื่อเสียง ข้อมูลหรือความสูญเสียอื่น ๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นได้รับประกัน ได้จัดทำสัญญา มีการละเมิดสิธิหรือได้รับคำเตือนอื่น ๆ ที่ว่าด้วยอาจเกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม หากคุณต้องการซ่อมแซม แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลหรืออุปกรณ์เนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากงการซ่อมแซม แก้ไขหรือปรับปรุง


ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น คู่ตกลงทั้งสองฝ่ายต้องปรึกษากันหากเกิดความขัดแย้งใดๆ หากไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ คุณยินยอมให้ศาลประจำท้องถิ่นตามที่อยู่บริษัทให้คำตัดสิน

บรัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อตกลงในการใช้งานและสิทธิ์ในการใช้ไซต์เป็นของ

ค่าจัดส่งต่ำพิเศษ

ค่าจัดส่งต่ำพิเศษ

ชำระค่าขนส่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถจัดส่งไปยังที่ใดที่หนึ่งของโลก

ซื้อด้วยความไว้วางใจ

ซื้อด้วยความไว้วางใจ

คืนของภายใน 7 วันโดยไม่ต้องใช้สาเหตุ

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

บริการลูกค้าออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เซอร์ไพรส์ไม่เคยขาด

เซอร์ไพรส์ไม่เคยขาด

ราคาพิเศษในวันเทศกาล