Sản phẩm
Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng Gỡ bỏ
{{item.title}}

{{attrname.attrName}}: {{attrname.attrValueName}}

sku: {{item.sku}}

Kiểm tra mẫu
₫{{item.price}}
₫{{item.itemRealTotal|formatMoney}}